dijous, 30 d’octubre de 2014

#elretopinterest: Decorar calabazas

Aquest mes si que he arribat per #elretopinterest!!! Últimament no arribava mai, perquè quan m'acordava ja no tenia temps per posar-me a fer res.
Bé, per a aquest mes, ja que estem a la tardor (encara que el temps vulgui tornar-nos bojos i intentar fer-nos creure el contrari...) la manualitat proposada ha estat decorar una carbassa.

Este mes si que he llegado para #elretopinterest!!! Últimamente no llegaba nunca, porque cuando me acordaba ya no tenía tiempo para ponerme a hacer nada.
Bueno, para este mes, ya que estamos en otoño (aunque el tiempo quiera volvernos locos e intentar hacernos creer lo contrario...) la manualidad propuesta ha sido decorar una calabaza.


Sempre m'havia fet il·lusió carvar una carbassa però ho veia una cosa molt complicada i sempre pensava "uff em quedarà un xurro, passo, passo". Així que en veure el repte vaig dir, vinga, anem a ser valents i anem a provar, total si em surt tan tan mal... aquí no ha passat res i santes pasqües... hahahaha.

Siempre me había hecho ilusión carvar una calabaza pero lo veía algo muy complicado y siempre pensaba "uff me quedará un churro, paso, paso". Así que al ver el reto dije, venga, vamos a ser valientes y vamos a probar, total si me sale tan tan mal... aquí no ha pasado nada y santas pascuas... hahahaha.

Així que em vaig posar en marxa i com a bon repte Pinterest, em vaig anar a la susdita xarxa social i em vaig posar a buscar carbasses carvades i tutorials que m'expliquessin com carvar-les. Buscava algun tipus de plantilla geomètrica o amb algun dibuix bonic, perquè si em quedava bé la volia posar de decoració a casa, i la típica cara que se'ls fa no em convencia...

Así que me lié la manta a la cabeza y como buen reto Pinterest, me fui a la susodicha red social y me puse a buscar calabazas carvadas y tutoriales que me explicaran como carvarlas. Buscaba algún tipo de plantilla geométrica o con algún dibujo bonito, porque si me quedaba bien la quería poner de decoración en casa, y la típica cara que se les hace pues como que no me convencía...


Així que buscant buscant... vaig trobar una carbassa de la súper coneguda Marta Stewart i vaig dir, aquesta, aquesta m'encanta (ja que em poso, em poso amb un disseny d'ella... no? hahahahaha).

Así que buscando buscando... encontré una calabaza de la archi conocida Marta Stewart y dije, ésta, ésta me encanta (ya que me pongo, me pongo con un diseño de ella... no? hahahahaha).

Mirant tutorials per saber com carvar-la, vaig veure que venen uns kits especials amb les eines per carvar-les, però vaig passar de comprar-los, així que em vaig apanyar amb el que tenia per casa... Vaig fer servir ganivets, culleres per buidar, una agulla per marcar la plantilla en la carbassa i gúbies que ja tenia de carvar segells.

Mirando tutoriales para saber como carvarla, vi que venden unos kits especiales con las herramientas para carvarlas, pero pasé de comprarlos, así que me apañé con lo que tenía por casa... Usé cuchillos, cucharas para vaciar, una aguja para marcar la plantilla en la calabaza y gubias que ya tenía de carvar sellos.


Primer de tot vaig comprar la carbassa, a això si que li vaig fer cas en el que posava en els tutorials i vaig comprar una carbassa americana, que no estan tan plenes per dins i són més fàcils de buidar. Per aquestes dates en qualsevol fruiteria la podreu trobar, a més vénen ja identificades amb un packaging de Halloween, a mi no em va resultar difícil de trobar.

Primero de todo compré la calabaza, a eso si que le hice caso en lo que ponía en los tutoriales y compré una calabaza americana, que no están tan llenas por dentro y son más fáciles de vaciar. Por estas fechas en cualquier frutería la podréis encontrar, además vienen ya identificadas con un packaging de Halloween, a mí no me resultó difícil de encontrar.

I una vegada buidada em vaig posar a la feina. Haig de reconèixer que pensava que seria més difícil, però més o menys és com carvar segells. Ara això si, cal tenir més paciència que un sant i dedicar-li unes hores, perquè la meva estona llarga em vaig tirar... ^^

Y una vez vaciada me puse manos a la obra. He de reconocer que pensaba que sería más difícil, pero más o menos es como carvar sellos. Ahora eso si, hay que tener más paciencia que un santo y dedicarle unas horas, porque mi rato largo me tiré... ^^


Una vegada carvada, es recomana perquè duri més i no es torni lletja, untar-li vaselina a les zones carvades, per hidratar-la i que et duri una miqueta més.

Una vez carvada, se recomienda para que dure más y no se vuelva fea, untarle vaselina a las zonas carvadas, para hidratarla y que te dure un poquito más.

I una vegada llestanomés cal buscar-li un lloc privilegiat a casa per lluir-la i encendre-la. Es recomana també que la espelma sigui de led, per exemple. Millor que no siguin espelmes normals per evitar accidents.

Y una vez lista solo hace falta buscarle un sitio privilegiado en casa para lucirla y encenderla. Se recomienda también que la vela sea de led. Por ejemplo, mejor que no sean velas normales para evitar accidentes.


Si voleu la plantilla de la Marta Stewart que jo he utilitzat per carvar la carbassa, la podeu trobar aquí.

Si queréis la plantilla de Marta Stewart que yo he utilizado para carvar la calabaza, la podéis encontrar aquí.

Que us ha semblat? Heu carvat carbasses alguna vegada? Us animeu a fer-ho?

¿Que os ha parecido? ¿Habéis carvado calabazas alguna vez? ¿Os animáis a hacerlo?


Feliç Castanyada - Halloween a tots!!!

¡¡¡Feliz Castañada - Halloween a todos!!!


dimecres, 29 d’octubre de 2014

Singulares Inventory Room


M'encanta aquesta època de l'any. M'encanta perquè és una època plena d' esdeveniments, showrooms, festivals, fires... En definitiva plans de cap de setmana que no penso perdre'm! ^^ A mi m'encanten, però també és veritat que a la meva targeta de crèdit no li agraden tant... :P

Me encanta esta época del año. Me encanta porque es una época llena de acontecimientos, showrooms, festivales, ferias... En definitiva planes de fin de semana que no pienso perderme! ^^ A mí me encantan, pero también es verdad que a mi tarjeta de crédito no le gustan tanto... :P


I la primera que hi ha, és la d'aquest cap de setmana: Singulares Inventory Room, organitzada per la revista de decoració online Singulares Mag, que aquestes alçades imagino que tothom ja coneix. És un esdeveniment on trobaràs tot de troballes decoratives precioses i molt "Pinterestonianes".

Y la primera que hay, es la de este fin de semana: Singulares Inventory Room, organizada por la revista de decoración online Singulares Mag, que a estas alturas imagino que todo el mundo ya conoce. Es un acontecimiento donde encontrarás todo de hallazgos decorativos preciosos y muy "Pinterestonianos".


El Singulares Inventory Room estarà a Barcelona els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre a Ailaic. Un antic garatge de 325 m2 amb altíssims sostres i abundant llum natural, amb parets de totxo vist i una preciosa estructura industrial.

Singulares Inventory Room estará en Barcelona los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a Ailaic. Un antiguo garaje de 325 m2 con altísimos techos y abundante luz natural, con paredes de tocho visto y una preciosa estructura industrial.


És la segona edició del Singulares Inventory Room, la primera es va dur a terme a Madrid, i va ser tot un èxit, aquí podeu llegir una crònica de l'edició passada.

Es la segunda edición del Singulares Inventory Room, la primera se llevó a cabo en Madrid, y fue todo un éxito, aquí podéis leer una crónica de la edición pasada.


A més, en aquesta ocasió han preparat alguns tallers amb talleristes d'alçada com la Neus de Crea Recicla i Decora o la Manuela de Gang and the Wool, entre d'altres.

Además, en esta ocasión han preparado algunos talleres con talleristas de altura como Neus de Crea Recicla y Decora o Manuela de Gang and the Wool, entre otros.

I si no teníeu prou amb tot això, també estaran els nois de Caravan Made amb la seva deliciosa oferta gastronòmica!

Y si no teníais bastante con todo esto, también estarán los chicos de Caravan Made con su deliciosa oferta gastronómica!


Totes les fotos han estat facilitades per Singulares Mag / Todas las fotos han sido faciclitadas por Singulares Mag.

Què us sembla? Teniu plans per aquest cap de setmana? Us apunteu? A mi ja sabeu on podeu trobar-me! ;)

¿Qué os parece? ¿Tenéis planes para este fin de semana? ¿Os apuntáis? ¡A mí ya sabéis donde podéis encontrarme! ;)

dimarts, 28 d’octubre de 2014

Postal de tardor / Postal de otoño


A aquestes alçades imagino que molt poca gent no ha sentit parlar encara de #postalesviajeras. És una iniciativa de la Carmen Tébar del blog Milowcost i en la que a mi, personalment m'encanta participar-hi.

A estas alturas imagino que muy poca gente no ha escuchado hablar todavía de #postalesviajeras. Es una iniciativa de Carmen Tébar del blog Milowcost y en la que a mí, personalmente me encanta participar.


Pel nom us en podeu fer una idea de que consisteix. Es tracta de intercanviar-se postals amb altres persones, postals boniques, ja siguin d'il·lustradors, dissenyadors, comprades o fetes per un mateix, dignes de penjar-les a la paret! ^^

Por el nombre os podéis hacer una idea de que consiste. Se trata de intercambiarse postales con otras personas, postales bonitas, ya sean de ilustradores, diseñadores, compradas o hechas por un mismo, dignas de colgarlas en la pared! ^^


Jo m'ho passo super bé participant-hi. M'encanta preparar les postals que envio, pensar que hi escric, afegir-hi algun detallet... I evidentment també m'encanta rebre'n. Us he de confessar que ara sempre obro la bústia amb il·lusió per veure si avui ha arribat alguna postal, i quan no n'hi ha cap em decep i penso "a veure si demà arriben...". 

Yo me lo paso súper bien participando. Me encanta preparar las postales que envío, pensar que escribo, añadir algún detallito... Y evidentemente también me encanta recibirlas. Os tengo que confesar que ahora siempre abro el buzón con ilusión para ver si hoy ha llegado alguna postal, y cuando no hay ninguna me decepciona y pienso "a ver si mañana llegan...".


És una fantàstica iniciativa per recuperar velles costums, com és el simple fet d'enviar una carta algú, que teníem oblidades a causa dels emails, els mòbils i les xarxes socials. Si vols saber més sobre aquesta iniciativa no deixis de passar pel blog de la Carmen.

Es una fantástica iniciativa para recuperar viejas costumbres, como es el simple hecho de mandar una carta alguien, que teníamos olvidadas debido a los emails, los móviles y las redes sociales. Si quieres saber más sobre esta iniciativa no dejes de pasar por el blog de Carmen.

Foto via: Milowcost

Avui us vull ensenyar les últimes postals que vaig enviar. En aquesta ocasió vaig voler incloure-hi una postal feta per mi, ja que encara no ho havia fet, sempre les havia comprat. I ja que estem a la tardor (tot i que aquesta encara no hagi volgut donar senyals de vida...), vaig voler fer alguna cosa relacionada amb aquesta estació que tant estic esperant que arribi!!!

Hoy os quiero enseñar las últimas postales que envié. En esta ocasión quise incluir una postal hecha por mí, puesto que todavía no lo había hecho, siempre las había comprado. Y ya que estamos en otoño (a pesar de que este todavía no haya querido dar señales de vida...), quise hacer algo relacionado con esta estación que tanto estoy esperando que llegue!!!


Per fer aquestes postals de tardor només necessitaràs:

- Cartolina de color craft.
- Fulles d'arbres.
- Chalk Paint.
- Corró.

Para hacer estas postales de otoño sólo necesitarás:

- Cartulina de color craft.
- Hojas de árboles.
- Chalk Paint.
- Rodillo.


Pas a pas:

- Tallar la cartolina a la mida desitjada per a la postal.
- Aplicar la pintura Chalk Paint damunt de la fulla amb el corró per a estendre-la uniformement.
- Estampar la fulla damunt la postal i deixar-la eixugar.

Paso a paso:

- Cortar la cartulina a la medida deseada para la postal.
- Aplicar la pintura Chalk Paint encima de la hoja con el rodillo para extenderla uniformemente.
- Estampar la hoja encima la postal y dejarla secar.


I ja tindrem llestes unes boniques postals de tardor, per decorar, enviar, desitjar una bona tardor...

Y ya tendremos listas unas bonitas postales de otoño, para decorar, enviar, desear un buen otoño...

Algunes de les postals que he enviat o m'na enviat / Algunas de las postales que he enviado o que me han mandado.

Què us ha semblat el DIY? Fàcil veritat? Us animeu a participar en #postalesviajeras si no ho esteu fent ja i a omplir totes les bústies amb correu bonic???

Qué os ha parecido el DIY? Fácil verdad? Os animáis a participar en #postalesviajeras si no lo estáis haciendo ya y a llenar todos los buzones con correo bonito???


Petons.

Besos.


dijous, 23 d’octubre de 2014

Hummus

Bon dia! Fa moltes setmanes que no passava per aquí, i ho sé no tinc excusa, però és que últimament no trobava el moment per posar-me davant de l'ordinador i escriure-us una mica, i tampoc volia fer-ho per obligació. Per mi el blog és un entreteniment i si es converteix en obligació, malament.

Buenos días! Hace muchas semanas que no pasaba por aquí, y lo sé no tengo excusa, pero es que últimamente no encontraba el momento para ponerme ante el ordenador y escribiros un poco, y tampoco quería hacerlo por obligación. Para mí el blog es un entretenimiento y si se convierte en obligación, mal.


Però bé, per compensar-vos us porto una deliciosa recepta d'hummus. I a més, ara que vénen un munt de festes per celebrar, quedareu com a reis si feu el vostre propi hummus en algun aperitiu que prepareu als vostres convidats.

Pero bueno, para compensaros os traigo una deliciosa receta de hummus. Y además, ahora que vienen un montón de fiestas para celebrar, quedaréis como reyes si hacéis vuestro propio hummus en algún aperitivo que preparéis a vuestros invitados.

Ingredients:

- 400g de cigrons cuits sense pell.
- 2 dents d'all.
- 3 cullerades de pasta de sèsam (opcional).
- 5cc de comí.
- el suc de 1/2 llimona.
- 3 cullerades d'oli d'oliva.
- 2,5cc de sal i de pebre negra.
- Aigua de bullir els cigrons o aigua natural.

Ingredientes:

- 400g de garbanzos cocidos sin piel.
- 2 dientes de ajo.
- 3 cucharadas de pasta de sésamo (opcional).
- 5cc de comino.
- el zumo de 1/2 limón.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- 2,5cc de sal y de pimienta negra.
- Agua de hervir los garbanzos o agua natural.


Preparació:

És molt fàcil la seva preparació. Només cal que introdueixis tots els ingredients en el túrmix i ho batis fins a obtenir una pasta. L'aigua s'hi va incorporant poc a poc a cullerades fins a obtenir la textura desitjada.

NOTA1: Si els cigrons els cous a casa, podràs fer servir l'aigua de bullir-los, però si no tens temps de fer-los i els compres ja cuits, com que no tindràs aquesta aigua, amb aigua natural estarà igualment bé.

NOTA2: La pasta de sèsam o tahini com ja he dit abans és opcional, tot i que sí que és cert que li dóna un toc especial a l'hummus. A vegades pot resultar difícil de trobar en el supermercat. AEn els Supermercats de El Corte Inglés o en alguns herbolaris la pots trobar.

Preparación:

Es muy fácil su preparación. Sólo hace falta que introduzcas todos los ingredientes en el túrmix y lo batas hasta obtener una pasta. El agua se va incorporando poco a poco a cucharadas hasta obtener la textura deseada.

NOTA1: Si los garbanzos los cueces en casa, podrás usar el agua de hervirlos, pero si no tienes tiempo de hacerlos y los compras ya cocidos, como no tendrás ese agua, con agua natural estará igualmente bien.

NOTA2: La pasta de sésamo o tahini cómo ya he dicho antes es opcional, a pesar de que sí que es cierto que le da un toque especial al hummus. A veces puede resultar difícil de encontrar en el supermercado. En los Supermercados de El Corte Inglés o en algunos herbolarios la puedes encontrar.


I això és tot per avui, espero que gaudiu molt de la recepta i fins a la pròxima.

Y esto es todo por hoy, espero que disfrutéis mucho la receta y hasta la próxima.

Una abraçada.

Un abrazo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis